ZEM-hero-5-v2

Tutkimusaihe esittelyssä: meriliikenteen ekosysteemin päästövähennyksiä edistävien kaupallisten liiketoimintamallien kehittäminen

Wärtsilän Juho Nurmi vetää yhtä Zero Emission Marine -ekosysteemin neljästä tutkimusaiheesta. Tässä teemassa keskitytään luomaan liiketoimintamalleja, joiden avulla kaupallistetaan asiakkaille kehitettyjä ratkaisuja ja ratkotaan tämänhetkisiä ja tulevia käyttöönottoon liittyviä haasteita. Tässä yhteydessä on myös tärkeää noudattaa meriteollisuutta koskevia uusia säädöksiä, joilla määritellään päästörajoituksia ja edistetään kestävää kehitystä.

Juho Nurmi on Lead Business Innovation Manager Wärtsilä Marine Power -liiketoimintayksikön Business Innovation and Performance Services -organisaatiossa. Hän kertoo, että tämä ZEM-ekosysteemin teema voidaan nähdä eräänlaisena mahdollistajana muille ekosysteemin tutkimusaiheille. Se kytkeytyy muihin teknisempiin aiheisiin, joissa keskitytään vähähiilisiin teknologioihin kuten uusien polttoaineiden ja teknologioiden kehittämiseen sekä optimoituihin toimintoihin. Kaupallistamisaktiviteettien lisäksi uusien liiketoimintamallien avulla pyritään edistämään ZEM-ekosysteemissä kehitettyjen uusien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönottoa.

Yhteistyöhön perustuvien sopimusmallien avulla edistetään nollapäästöisten ratkaisujen käyttöönottoa asiakkaille

Tässä tutkimusaiheessa asiakkaille kehitetään uusia ja yhteistyöpainotteisempia sopimusmalleja. Tavoitteena on riskien ja hyötyjen jakaminen yhdessä asiakkaan kanssa. Nurmi selventää: ”Meidän on osoitettava, että liiketoimintamallimme edistävät meriteollisuuden vähähiilisyyttä tukevia teknologioita nyt ja tulevaisuudessa, ja että Wärtsilä haluaa olla mukana jakamassa näiden teknologioiden kaupallistamiseen liittyviä riskejä. Näin me pystymme omalta osaltamme auttamaan asiakkaitamme noudattamaan meriteollisuuden vähähiilisyyteen tähtääviä säädöksiä.”

Neljä vuotta kestävän ZEM-projektin kuluessa Wärtsilä haluaa muuttaa tapaa, jolla ratkaisuja tarjotaan asiakkaille — yritys on luomassa uutta mallia, jossa investointi tulee vaivattomammaksi asiakkaalle ja jossa Wärtsilä osallistuu asiakkaan uusiin teknologioihin tekemiin investointeihin. Asiakkaalle hyödyt realisoituvat päästövähennyksinä ja polttoaineiden kulutukseen liittyvinä säästöinä.

Nurmen mukaan ratkaisumyyntiin liittyvät muutokset vaativat selkeää kulttuurin muutosta sekä Wärtsilässä että asiakkailla, mutta lopputulos hyödyttää molempia osapuolia.

Lisäymmärrystä uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyvistä riskeistä

Nurmi kertoo, että mahdollinen kolmansien osapuolien kanssa käynnistettävä yhteistyö liiketoimintamallien tiimoilta voidaan nähdä erilaisina osaamisalueina. Wärtsilä voisi oppia muilta toimijoilta, kuinka polttoaineen kulutuksen vähentämistä voidaan mitata ja mallintaa, ja missä säästöjä saadaan aikaiseksi. On myös tärkeää oppia ymmärtämään kuinka uudet teknologiat vaikuttavat lopputulokseen. Kun vaikutus on mitattavissa, hinnoittelu ja riskien mallintaminen voidaan sopeuttaa paremmin koskemaan uusia teknologioita.

Wärtsilä tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin

Wärtsilän arvolupaus asiakkaille on keventää päästöjen vähentämistä edistäviin teknologiavalintoihin liittyviä riskejä. Uudet Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organisation) asettamat indeksit, erityisesti EEXI ja CII, vaikuttavat päästövähennyksiin liittyviin vaatimuksiin jo vuodesta 2023 lähtien, mutta uusia, kokonaisvaltaisia ratkaisuja tarvitaan sen jälkeenkin. Wärtsilä Voyage ja Marine Power -liiketoimintayksiköissä kehitetään niin ohjelmistoja kuin laitteistojakin.  Toisin sanoen koko aluksen polttoaineiden kulutukseen ja päästöihin liittyvää tehokkuutta voidaan parantaa hyödyntämällä Wärtsilän kokemusta kokonaisratkaisujen toimittamisesta. Säädösten mukanaan tuoman paineen lisäksi myös suuret merikuljetuksia hyödyntävät loppukäyttäjät asettavat merkittäviä odotuksia päästöjen vähentämiselle.

Nurmi toteaa lopuksi: “Haluamme olla kumppani, joka pystyy tuomaan merkittävää arvoa päästöjen ja polttoaineen kulutuksen vähentämiseen tähtääville asiakkaille. Asiakkaiden haasteena on se, kuinka uusia polttoaineita otetaan käyttöön ja Wärtsilä haluaa olla toimija, joka ottaa tämän haasteen vastaan! Nyt on oikea hetki rakentaa ekosysteemin kanssa vahva pohja tulevaisuuden yhteistyölle, jota Wärtsilä voi jatkaa asiakkaiden kanssa.

Kehitetäänkö yrityksessäsi meriliikenteen liiketoimintaratkaisuja ja riskien hallintaa? Ota yhteyttä meihin — ehkä voimme ideoida ja innovoida yhdessä! 

Lue lisää tulosperusteisista liiketoimintamalleista täältä.